คณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน

คณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัยและความปลอดภัย สภาพแวดล้อมในการทำงาน (Committee on Occupational Safety, Health, and Environment) เป็นองค์กรหรือกรรมการที่มีหน้าที่หลักในการดูแลและจัดการเรื่องความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในสถานที่ทำงานหรือองค์กรต่าง ๆ โดยปรกติมักจะประกอบด้วยสมาชิกจากหลายส่วนขององค์กร…