Sunday, May 26th, 2024

อบรม จป บริหาร หลักสูตรใหม่ 2565 เปิดรับสมัครให้จองแล้ววันนี้

สกรูปลายสว่าน รับทำเจโบลท์ แปลเอกสาร ชุดตรวจ hiv โกดังสำเร็จรูป เน็ตบ้าน AIS

หากคุณต้องการเป็นผู้นำที่มีความรู้และความเชี่ยวชาญในการบริหารจัดการด้านความปลอดภัยในสถานที่ทำงานให้ได้ตามกฎหมายล่าสุด วันนี้เป็นโอกาสที่ดีที่คุณสามารถเข้าร่วมอบรม จป หัวหน้างาน หลักสูตรใหม่ 2565 ซึ่งเป็นหลักสูตรที่อัปเดตใหม่ที่มีเนื้อหาอย่างละเอียดและครอบคลุมทั้งเทคนิคการเป็นหัวหน้างานตามกฎหมาย การจัดการอันตรายในการทำงาน และการป้องกันอุบัติเหตุในสถานประกอบการอย่างมืออาชีพ

อบรม จป บริหาร ต้องมีคุณสมบัติอย่างไร?

หากคุณต้องการเข้าร่วมอบรม จป หัวหน้างาน ต้องมีคุณสมบัติตามกฎกระทรวง การจัดให้มีเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน บุคลากร หน่วยงาน หรือคณะบุคคลเพื่อดำเนินการด้านความปลอดภัยในสถานประกอบกิจการ พ.ศ. 2565 ซึ่งมีการอัปเดตใหม่ คุณต้องผ่านการอบรม จป หัวหน้างานมาก่อน และเคยปฏิบัติงานในตำแหน่งเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับหัวหน้างาน โดยได้รับการแต่งตั้งจากนายจ้าง

 • ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน
 • ทักษะการบริหารจัดการ
 • ทักษะการสื่อสาร
 • ทักษะการคิดวิเคราะห์
 • ทักษะการแก้ปัญหา

การอบรม จป บริหาร มีระยะเวลา 12 ชั่วโมง เนื้อหาการอบรม

 • บทบาทหน้าที่ของ จป บริหาร
 • กฎหมายแรงงาน
 • หลักการและแนวทางการบริหารจัดการด้านความปลอดภัย
 • การจัดทำระบบและมาตรฐานความปลอดภัย
 • การตรวจสอบและประเมินผลระบบความปลอดภัย
 • การจัดการเหตุฉุกเฉินและภัยพิบัติ
 • กรณีศึกษาและตัวอย่าง

สนใจสมัคร หลักสูตรการฝึกอบรม จป บริหาร ได้ที่: https://www.thai-safe.com/jorpor-management-training

สุดยอดผู้ให้บริการที่ได้รับรางวัลอันดับ 1 ในปี 2016กับงาน รับทำ SEO ที่มีผู้เชื่อมั่นมากที่สุด. รับทำ SEO และ รับทำ SEO สายขาว